Petőfi Sándor A nép nevében című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Még kér a nép, most adjatok neki!
 -   -  U  -    -   -  U -   U U  
Vagy nem tudjátok, mily szörnyű a nép,
 -    -   -  - -    -     -   - U  -   
Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad?
 U  -  U  -   -   -    U  -     U -   
Nem hallottátok Dózsa György hirét?
 -   -  -  - -   -  U   -     U -  
Izzó vastrónon őt elégetétek,
-  -  -   - U  -  U - U - -   
De szellemét a tűz nem égeté meg,
 U   -  U -  U  -   U  - U -  -   
Mert az maga tűz; ugy vigyázzatok:
 -   -   U U  -   -    U  -  U U   
Ismét pusztíthat e láng rajtatok!
-  -   -   -  U  U  -    -  U U   

  
S a nép hajdan csak eledelt kivánt,
  U  -   -  -    U  U U -    U -    
Mivelhogy akkor még állat vala;
 U -  U   -  -   -  -  -   U U  
De az állatból végre ember lett,
 U U  -  -  -   -  U -  -   -    
S emberhez illik, hogy legyen joga.
  -  -  U  -  -    -    U  -   U U  
Jogot tehát, emberjogot a népnek!
 U -   U -   -  -  U U  U  -  -   
Mert jogtalanság a legrútabb bélyeg
 -    -  U -  -  U  -  - -    -  U 
Isten teremtményén, s ki rásüti:
-  -   U -   -  -      U  - U U  
Isten kezét el nem kerűlheti.
-  -   U -  -   -   U -  U U  

  
S miért vagytok ti kiváltságosok?
   U-    -   -   U  U -   - U -   
Miért a jog csupán tinálatok?
 U-   U  -    U -   U - U U  
Apáitok megszerzék a hazát,
U -U -   -   -  -  U  U -   
De rája a nép-izzadás csorog.
 U  - U U  -  -  U -    U -   
Mit ér, csak ekkép szólni: itt a bánya!
 U  -     U  -  -    -  U  -   U  -  U  
Kéz is kell még, mely a földet kihányja,
 -  -   -    -    U   U  -  -   U -   U 
Amíg föltűnik az arany ere...
U -   -  - U  U  U U   U U    
S e kéznek nincsen semmi érdeme?
  U  -  -   -   -   -  U -  U U  

  
S ti, kik valljátok olyan gőgösen:
   U   -   -   - U  U  -   - U -    
Mienk a haza és mienk a jog!
 U-   U  U U -   U-   U  -   
Hazátokkal mit tennétek vajon,
 U - -  -   -   -  - -   U -   
Ha az ellenség ütne rajtatok?...
 U U  -  -  -  -  U  -  U -      
De ezt kérdeznem! engedelmet kérek,
 U -    -  -  U   -  U -  -   - -   
Majd elfeledtem győri vitézségtek.
 -   -  U -  -    - U  U -  -  -   
Mikor emeltek már emlékszobort
 U U  U -  -   -  -  -   U -  
A sok hős lábnak, mely ott úgy futott?
U  -   -   -  -    U   -   -    U -    

  
Jogot a népnek, az emberiség
 U U  U  -  U   U  -  U U -  
Nagy szent nevében, adjatok jogot,
 -     -    U - U   -  U -   U -   
S a hon nevében egyszersmind, amely
  U  -   U - U  -    -   -    U U  
Eldől, ha nem nyer új védoszlopot.
-  -    U  -    U  -   - -   U U  
Az alkotmány rózsája a tiétek,
U  -  -  -    -  - U U  U- -   
Tövíseit a nép közé vetétek;
 U - UU  U  -   U -  U - U  
Ide a rózsa néhány levelét
U U U  -  U  - -    U U -  
S vegyétek vissza a tövis felét!
   U  - -   -   U U  U -   U -   

  
Még kér a nép, most adjatok neki;
 -   -  U  -    -   -  U -   U U  
Vagy nem tudjátok: mily szörnyű a nép,
 -    -   -  - -    -     -   - U  -   
Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad?
 U  -  U  -   -   -    U  -     U -   
Nem hallottátok Dózsa György hirét?
 -   -  -  - -   -  U   -     U -  
Izzó vastrónon őt elégetétek,
-  -  -   - U  -  U - U - -   
De szellemét a tűz nem égeté meg,
 U   -  U -  U  -   U  - U -  -   
Mert az maga tűz... ugy vigyázzatok:
 -   -   U U  -     -    U  -  U U   
Ismét pusztíthat e láng rajtatok!
-  -   -   -  U  U  -    -  U U  
 10

10

10

10

11

11

10

1010

10

10

10

11

11

10

1010

10

10

10

11

11

10

1010

10

10

10

11

11

10

1010

10

10

10

11

11

10

1010

10

10

10

11

11

10

10