Csokonai Vitéz Mihály Szerelmes panaszok című versének elemzése

RitmusképletRímSzótag
Óh, Vénus terhes igája,
-    - -   -  U  U - U  
Hogy kell magam adnom alája.
 -    -    U U  -  U  U - U  
Nyakamat vas lánca szorítja,
  U U -   -   -  U   U -  U  
Szívem siralomba borítja.
  - -   U U -  U  U -  U  

  
Nem nyughatom és csak epesztem
 -    -  U U  -    U  U -   -  
Magamat könnyeknek eresztem.
 U U -   -   -  U  U -   U  
Éjjel szememet le se zárván,
-  -    U U -   U  U  -  -   
Siratom bal sorsomat árván.
 U U -   -   -  U U  -  -   

  
Mint a szomorú egek éjjel
 -   U   U U - U U  -  -  
Sírnak mezeinkre le széjjel,
 -  -   U U-   U  U   -  -   
Hogy a nap súgári nem égnek
 U   U  -   - - U  U  -  -  
Tetején a csillagos égnek.
 U U -  U   -  U U  -  U   

  
Sírok, zokogok keseregvén,
 - -    U U -   U U -  -   
Könnyem mellyemre peregvén.
 -   -   -   -  U  U -  -   
Mint gerlice párja tavasszal,
 -    -  U U  -  U  U -   -   
Nyögök itt sok ezernyi panasszal.
  U U  -    U  U -   U  U -   U   

 
Egek! óh egyedűl tireátok
U U   -  U  U -   U U- -  
Kérést panaszolva bocsátok.
 - -    U U  -  U  U  - -   
Jaj! enyhítsétek emésztő
 U   -   -  - U  U -   - 
Tüzemet, mert már megemészt ő.
 U U -    -    -   U U -    -  

  
Sok ezer búk terhelik éltem.
 U  U -   -   -  U U  -  U  
Egyet másikra cseréltem.
U  -   - -  U   U -  -   
Nincs vége az aggodalomnak,
 -     - U U  -  U U -  U  
A bánatok annyira nyomnak.
U  - U U  -   U U   -  U   

  
Szánjátok, egek! nyavalyámat,
  -  - U   U -     U U  - -   
Könnyebbítsétek igámat.
 -   -  -  - U  U - U  
Enyhítsetek állapotomban,
-   -  U U  -  U U -  U  
Én tömjént gyújtok azonban.
-   -  -     -  U  U -  U   

 
Óh, mézzel elegy keserűség,
-    -  U  U -    U U - -   
Kínnal teljes gyönyörűség!
 -  -   -  -    U  U - -  
Óh, Vénus terhes igája!
-    - -   -  U  U - U  
Hogy kell nyakam adnom alája.
 -    -     U U  -  U  U - U 
A

A

B

B

 8

9

9

9

^ Páros rím
A

A

B

B

 9

9

9

9

^ Páros rím
A

A

A

A

 9

9

9

9

^ Bokorrím
A

A

B

B

 9

8

9

10

^ Páros rím
A

A

B

B

 10

9

8

9

^ Páros rím
A

A

B

B

 9

8

9

9

^ Páros rím
A

A

B

B

 9

8

9

8

^ Páros rím
A

A

B

B

 9

8

8

9

^ Páros rím


Alliteráció

Alliteráció