Fazekas Mihály A sok baj című versének elemzése

RitmusképletSzótag
Héj, jó fiúk! be sok bajt
 -    -  U-    U  -   -   
Kell érni e világon;
 -   -  U U  U - -   
Meg hány ezernyi bosszút
 -   -   U -   U  -   -  
Kell nyelni a becsüllet
 -     -  U U  U  -  U 
Útján bakácsolónak.
-  -   U -  U - -   
Csak végye gondolóra
  -   -  U  -  U - U
Akárki, úgy találja:
U -  U  -    U -  U   
Hogy sok cudar gazember
 -    -   U -   U -  -  
Csupádokonn azért van
  U - U -   U -    U 
E jó világra csapva,
U  -  U -  U   -  U  
Hogy másokat gyötörjön.
 -    - U -    U -  -   
Hogy a gutába nem tud
 U   U  U - U  -   U 
Az a goromba csürhe
U  U  U -  U   -  U 
Békével ellegelni?
 - - U  -  U -  U  
Jobban körültekintvén
 -  -   U -  U -   - 
Itt léte kurtaságát,
-    - U  -  U - -   
Mely oly hamar lerusszan,
 U   -    U -   U -   -   
Mint szinte egy csupor bor
 -     -  U -     U -   U 
A porbelepte gégén.
U  -  U -  U  - -   
Fiúk! örömbe töltsük
 U-   U -  U  -   -  
Rövidre tött időnket.
 U -  U  -   U -  -   
Szeressük a barátot,
  U -  U  U  U - -   
Nevessük a bolondot;
 U -  U  U  U -  -   
Hát a töméntelen bajt
 -  U  U -  U -   -   
Hová tegyük nyakunkról?
 U -  U  -    U -   -   
Biz` azt, fiuk, az egymást
 -   -     UU   U  -   -   
Váltó palack borokkal
 -  -  U -    U -  -  
Fecserljük el naponként.
 U  -   U  -   U -  -   
 7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

7

7